CSS3动画 水平来回翻转

CSS3动画 水平来回翻转

Demo

Code

<code>
.spin {
    -webkit-animation: spin 1.5s linear 0s infinite normal;
    -moz-animation: spin 1.5s linear 0s infinite normal;
    -o-animation: spin 1.5s linear 0s infinite normal;
    animation: spin 1.5s linear 0s infinite normal;
}

@-webkit-keyframes spin {
    from { -webkit-transform: rotateY(0deg); }
    to { -webkit-transform: rotateY(360deg); }
}
@-moz-keyframes spin {
    from { -moz-transform: rotateY(0deg); }
    to { -moz-transform: rotateY(360deg); }
}
@-o-keyframes spin {
    from { -o-transform: rotateY(0deg); } 
    to { -o-transform: rotateY(360deg); }
}
@keyframes spin {
    from { transform: rotateY(0deg); }
    to { transform: rotateY(360deg); }
}

</code>

0 thoughts on “CSS3动画 水平来回翻转
添加一条新回复 回到顶部

亲爱的,主人已经关闭了这篇文章的评论 。